Ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Vislanda tätort på Dalvägen. Ändring av befintlig detaljplan ska möjliggöra komplementbyggnad inom planområdet.

Gällande detaljplan Va14 reglerar bostadsändamål och prickmark inom den aktuella fastigheten. 

Syftet med ändring av detaljplan Va14 för del av fastigheten Vislanda 66:10 är att möjliggöra komplementbyggnad som garage inom fastigheten. 

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 

Planförslaget antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-14 §57. Beslutet vann laga kraft 2022-07-12.

Genomförda steg

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2022-01-31  -  2022-02-21.

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2022-04-04  -  2022-04-18.

Lagakraftvunnen ändring av detaljplan

ÄDP Va14