Ändring av detaljplan M4 för del av Moheda-Ryd 1:54

Ändringen av detaljplan M4 syftar till att minska den prickade marken för att öka byggrätten för komplementbyggnader, plusmark, på fastigheten Moheda-Ryd 1:54.

Ändringen av detaljplan M4 syftar till att minska den prickade marken för att öka byggrätten för komplementbyggnader, plusmark, på fastigheten Moheda-Ryd 1:54. Detta för att möjliggöra byggnation av garage och bostadskomplementbyggnader. Föreslagen reglering innebär endast förändring för nämnd fastighet.

Planförslaget antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-16 och vann laga kraft 2020-07-17.

 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under perioden 2020-05-13 – 2020-06-03