Ändringen av detaljplan M53 för Moheda 4:220 m.fl.

Ändring av detaljplan berör antal våningar på två fastigheter i ett centrumnära läge i Moheda tätort.

Ändringen av detaljplan M53 för fastigheterna Moheda 4:220 m.fl. syftar till att möjliggöra för nybyggnation av bostäder i två våningar, med möjlighet även till flerbostadshus. Föreslagen reglering ändrar inte markanvändning i detaljplanen utan bestämmelserna avseende begränsning av markens bebyggande.

Detaljplanens övriga bestämmelser ändras inte.  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-03-12

 

Genomförda steg

Tdigare var ett planförslag utsänt för samråd under tiden 2020-06-05 - 2020-07-01 och granskning 2020-09-25 - 2020-10-09.

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen ändring av detaljplan M53