Ändring av detaljplan A111 för del av Alvesta 15:11

Planområdet är beläget i den västra delen av Alvesta tätort utmed Ilabäcksvägen. Ändring av befintlig detaljplan ska medge en högre byggnation för att möjliggöra ett värmeverk.

Gällande detaljplan A111 syftar till att möjliggöra mark för storindustriändamål inom den aktuella fastigheten. Högsta byggnadshöjd är reglerad till 8 m. 

Syftet med ändring av detaljplan A111 för del av fastigheten Alvesta 15:11 är att medge en högre byggnation. På så sätt ska ett värmeverk möjliggöras inom fastigheten. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 

Planförslaget antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-10 §41.  Beslutet vann laga kraft 2022-06-07.

Genomförda steg

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 2021-12-15  -  2022-01-17.

Planförslaget var utställd för granskning under tiden 2022-03-02  -  2022-03-23.