Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen) i Vislanda

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av flerbostadshus i två våningar.

Planområde

Planområdet ligger i den västra delen av Vislanda, ungefär 800m från Vislanda centrum. Området avgränsas i söder av Dalvägen och i väster av Sockenvägen. Servicehuset Björkliden är beläget norr om planområdet. Planområdet består av vegetation dominerad av björkträd.

Detaljplanen vann laga kraft 2019-11-21

Planprocessen