Tillstånd vattenverksamhet Sjöparken

Översikt Sjöparken

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, Sjöparken, Alvesta

Kommunfullmäktige i Alvesta kommun antog 2013-11-19, § 124 detaljplan för Sjöparken, byggrätt och strandkant, Alvesta tätort. Beslutet vann laga kraft 2014-06-18. Då delar av området är under högsta förutsebara vattenstånd (11 kap. 2 § miljöbalken) krävs tillstånd för vattenverksamhet, enligt miljöbalkens 11 kap. Inför ansökan om tillstånd ska samråd hållas med Länsstyrelsen, sakägare och andra berörda.

I ansökan om tillstånd kommer att ingå byggnation av bostadshus upp till sju våningar. Ansökan omfattar även viss markuppfyllnad, kajer, bryggor samt småbåtshamn m.m. vid utvecklingsområdet Sjöparken i Alvesta. Även muddring och deponering av muddermassor vid tillståndsgiven deponi avses ingå i ansökan.

Utvecklingsområdet Sjöparken i Alvesta, som samrådshandlingen avser, är belägen mellan järnvägen södra stambanan och norra spetsen av sjön Salen, centralt i Alvesta tätort.

Genomförda steg i processen

Mark- och miljödomstolen gav 2017-01-26 tillstånd enligt ansökan.