Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2) i Alvesta tätort

Detaljplan för verksamhetsmark i västra Alvesta.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsmark i Alvesta tätort i ett läge med goda infrastrukturkopplingar. I området ska olika typer av verksamheter möjliggöras med anpassning och hänsyn till befintlig bebyggelse, natur och landskap.

Planförslaget följer översiktsplanens (2008) intentioner. I Fördjupad översiktsplanen för Alvesta tätort som antogs av Kommunfullmäktige 2017-11-28, § 10) är planområdet särskilt utpekat som verksamhetsområde.

Detaljplanen genomförs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900 PBL).

 

Pågående steg i processen

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-04-26.

 

Genomförda steg

Detaljplanen blev överklagad 2023-01-04. Överklagandet avslogs av Mark- och miljödomstolen 2023-04-05.

Beslut om antagande togs i Samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-06 § 91.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 2021-12-10 - 2022-01-10. Inkomna synpunkter
har sammanställts och bemötts i ett granskningsutlåtande, tillhörande antagandehandlingarna. 

Planförslaget var föremål för samråd under tiden 2020-10-09 – 2020-11-13. Inkomna synpunkter
har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.

Lagakraftvunnen detaljplan

Lagakraftvunnen detaljplan A240