DP Silkesnäs 1:2 mfl

Översiktskarta

Detaljplan för Silkesnäs 1:2 m fl

Detaljplanen berör fastigheten Silkesnäs 1:2 m fl i Torne. Området omfattar ca 10 ha och ligger öster om Torne bro vid sjön Åsnen. Planområdet begränsas av väg 677 i öster och söder och i väster av sjön Åsnen samt av ett glest bebyggt blandskogsområde i norr.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är bl a att skapa förutsättningar för friliggande bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse. Planen kommer att innebära att strandskyddet upphävs inom kvartersmark för bostäder, mark för lokalgata, vattenområde (flytbrygga, bro/spång) samt mark för gång- och cykelstig utmed väg 677. Naturmarken längs med stranden blir allmän platsmark som innebär att marken är tillgänglig för allmänheten. Därmed säkerställts fri passage utmed stranden. Planen syftar också till att tillgodose den befintliga bebyggelsens behov av godtagbart dricksvatten och på ett långsiktigt hållbart sätt lösa avloppsfrågorna i området.

Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan och förslag till LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge, utställning maj – juni). Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Miljöaspekterna har inarbetats i planen. Planen handläggs med äldre lagstiftning eftersom planarbetet påbörjades innan förändringarna i plan- och bygglagen.

Planen är färdig för genomförande

Kommunfullmäktige har genom beslut 2012-09-19 § 121 antagit detaljplan, upprättad 2012-06-11 för Silkesnäs 1:2 m fl fastigheter, Torne samhälle. Beslutet vann laga kraft 2012-10-19.Planprocessen - laga kraft