DP Vislanda centrum - tågstoppet

Översiktskarta

Detaljplan för del av Vislanda centrum - områden kring tågstoppet

Planområdet är beläget i centrum av Vislanda, på båda sidor om järnvägsområdet. På västra sidan av järnvägsområdet gränsar planområdet till bostadsbebyggelse och äldre byggnad innehållande garage vid Västergatan, i norr av VIDAs verksamhet och i söder av Storgatan. På östra sidan av järnvägsområdet gränsar planområdet till bostadsbebyggelse längs Husebyvägen och Stålgatan samt till skogsdunge i norr.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att anpassa markanvändningen efter de behov som det nya tågstoppet medför. Planen medför att parkeringsmöjlighet skapas i anslutning till tågstoppet, att utvidgat område för industri möjliggörs och att busshållplats ordnas nära tågstoppet. Även befintlig restaurang- och hotellverksamhet, samt befintlig bostadstomt omfattas av planen.

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner.

Genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2014-09-09 § 61 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2014-10-06.

Planprocessen - laga kraft