DP Vislanda 79:2 och del av Elnaryd 1:28 mfl

Översiktskarta

Detaljplan för del av Vislanda 79:2 och del av Elnaryd 1:28 mfl

Planområdet avgränsas i väster av Elnarydsvägen, i norr av industri vid Jakobsgatan, i söder av Pumpgatan och i öster av skogsmark.

Planens syfte

Syftet med planen är att ge möjlighet för utvidgning av industrimark och att samtidigt bevara en hänsynszon till närliggande bostäder. Syftet är även att säkra kommunala dagvattendiken.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2012-10-23 § 66 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2012-11-16.

Planprocessen - laga kraft