DP Upphävande Engaholm 1:1

Översiktskarta

Upphävande av detaljplan för del av Engaholm 1:1

Planområdet ligger i Aringsås, strax sydost om Alvesta tätort och nära sjön Salen. I väst angränsar det aktuella området till sumpskogsområde och i öster till Växjövägen. I norr angränsar området till lövskog och i söder till barrskog.

Planens syfte

Syftet är att upphäva byggrätter för del av Engaholm 1:1 då fastställd byggnadsplan från 1937 inte har genomförts och genomförande bedöms inte heller bli aktuellt i framtiden då fastighetsägaren tillsammans med länsstyrelsen idag skriver ett naturvårdsavtal för området.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Upphävandet medför att strandskydd längs med sjön Salen återinträder inom det aktuella området.

Planförfarandet har skett med enkelt planförfarande.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för samhällsplanering antog upphävandet av planen den 2014-10-21.
Upphävandet av planen vann laga kraft den 2014-11-17

De färdiga handlingarna finns tillgängliga i menyn till höger.

Information lämnas av
Karolina Bjers, tel 0472-151 03
Magnus Wigren, tel 0472-150 68

Planprocessen- samrådsskedet