DP Svensgård 56

Översiktskarta

Detaljplan för Svensgård 56 (vattentornet), Alvesta

Planområdet är beläget längs med Aringsåsvägen i östra delarna av Alvesta samhälle. Planområdet gränsar i norr och väster till bostadsbebyggelse, i söder till parkmark och i öster till Aringsåsvägen.

Planens syfte

Syfte med detaljplanen är att anpassa planen till pågående markanvändning samt möjliggöra för en återvinningsstation.

Stora delar av planområdet övergår från regleringen A (allmänt ändamål) till Park (anlagd park). Ett område regleras för att tillåta nuvarande markanvändning i form av vattentorn och servicebyggnader. Ett annat område regleras till att möjliggöra tekniska anläggningar. Anläggningarna får inte vara störande för omgivningen ur buller- och riskhänseende. Området är aktuellt för en återvinningsstation som ligger i direkt anslutning till Aringsåsvägen.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2014-10-21, § 70, antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2014-11-13.

Handlingarna som vunnit laga kraft finns i menyn till höger.

Planprocessen- efter antagande