DP Spåningslanda Alvesta

Översiktskarta

Detaljplan för Spåningslanda

Planen omfattar Sydvästra delen, väg och bostäder etapp 1.

Planens syfte

Syfte med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde och en ny väg mellan Lekarydsvägen och Spåningslanda. Planen omfattar ca 45 st tomter för friliggande bostadshus. Vägen och bostadsområdet infogas varsamt till natur- och kulturvärdena vilka görs mer framträdande och tillgängliga i grönområden. Vidare planeras för att hantera en mängd dagvatten, som nu vid höga flöden samlas väster om planområdet. Området avgränsas i väster av bebyggelse vid Munkvägen och Novisvägen, i söder av bebyggelse vid Fjärdingsvägen och i övrigt av naturmark i Spåningslandaområdet.

 

Pågående steg i framtagandet av planen

Kommunfullmäktige har genom beslut 2010-12-16, § 149 antagit detaljplan, upprättad 2010-04-27, för Spåningslanda, sydvästra delen, väg och bostäder etapp 1, i Alvesta samhälle. Beslutet vann laga kraft 2012-01- 18.

 Planprocessen - laga kraft