DP Sjöparken/Resecentrum

Översiktskarta

DP Sjöparken/ Resecentrum

Planområdet är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om järnvägsområdet. I söder gränsar området till strandområde vid sjön Salen, i öster till Sjöparken och kvarteret Mätaren samt i norr till kvarteret Båten.

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ett genomförande av ett nytt resecentrum i Alvesta. Planen innebär anordnande av parkeringsplatser nära den östra anslutningen av en planerad gångbro i stationsområdet och nya ytor för ersättningstrafik. Parkeringsanläggningen ska avlasta parkeringssituationen i centrum, serva resecentrum och till viss del serva nya verksamheter i området.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för Samhällsplanering har genom beslut 2012-02-07, § 3 antagit detaljplan, upprättad 2011-12-15 och reviderad 2012-01-23, för Sjöparken/Resecentrum - parkering och gata, i Alvesta tätort. Beslutet vann laga kraft 2012-03-14.

Planprocessen - laga kraft