DP Sjöparken - Byggrätt och strandkant

Översiktskarta

Detaljplan för Sjöparken - Byggrätt och strandkant

Planområdet är beläget nära centrum i Alvesta, direkt öster om spårområdet. I söder gränsar området till strandområde vid sjön Salen, i öster till Sjöparken samt i norr till mark som är planlagd för parkering. Planområdet består av en byggrätt närmast sjön samt parkmark och vattenområde.

Planens syfte

Syftet med planen är att skapa bebyggelse för bostäder, hantverk, handel och kontor i ett attraktivt läge nära kommunikationer, centrum och fin parkmiljö vid sjön Salen. Syftet är också att göra anslutningen till sjön till en tillgång för orten och besökare av resecentrum genom att skapa ett promenadstråk med torg och bryggor m.m. vid vattnet.

Planen är färdig för genomförande

Kommunfullmäktige har genom beslut 2013-11-19, § 124 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2014-06-18.

Planprocessen - laga kraft