DP Sjöatorp 5:8 m fl

DP Sjöatorp 5:8 m fl

Planen berör fastigheterna Sjöatorp 5:8 m fl (före detta campingområde)

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att omvandla campingområdet till område för bostäder. Planområdet ligger ca 12 km nordväst om Alvesta centrum vid den vik i Sjöatorpasjön som kallas Västersjön och gränsar i väster till riksväg 27.

Bostadsområdet planeras för ca 20 friliggande villor. Planen omfattar också iordningställande av ett omgivande grönområde där en remsa närmast sjön blir fri passage för allmänheten. Badplatsen blir också allmänt tillgänglig. Strandskyddet föreslås att upphävas inom kvartersmark och gata. Avlopp ordnas genom anslutning till kommunens nät. Gemensamhetsanläggningar bildas för gator, vatten och avlopp samt grönområden. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan, där området är utpekat för exploatering.

Genomförandet av planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Samfälligheter inom området finns för vägar och grönområden (GA:1 och GA:8), vattenförsörjning (GA:2) samt avloppsanläggning (GA:3).

Planen är färdig för genomförande

Kommunfullmäktige har genom beslut 2012-05-02, §59, antagit detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl. Beslutet vann laga kraft 2012-06-01.

Planprocessen - laga kraft