DP Orrakullen

Översiktskarta

Detaljplan för Orrakullen

Planområdet ligger i den så kallade Triangeln mellan väg 25 och väg 707 (Värnamovägen) vid västra infarten till Alvesta tätort.

Planens syfte

En detaljplan har upprättats för industriområde med möjlighet att även etablera handel, bilservice, lager och kontor. Avsikten är att en produktionsanläggning för biogas samt en biogasmack skall kunna etableras i västra delen av området. Detaljplanen omfattar också naturområden med dagvattenstråk och dagvattendammar som också kommer att medföra en tilltalande miljö i området. En del av Djupabäcken kommer att flyttas.

Planen är färdig för genomförande

Kommunfullmäktige har genom beslut 2013-06-18, § 80 antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2013-07-18.

Planprocessen - laga kraft