DP Magasinet 2

Översiktskarta

Förslag till detaljplan för Magasinet 2 m fl (Kombiterminalen m.m.)

Planområdet är beläget ca 500 meter söder om Alvesta resecentrum, mellan Lillsjögatan och Södra stambanan.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringar i fastighetsbilden samt att anpassa tillåten markanvändning till pågående verksamheter.

Områdes planläggs till största delen för järnvägstrafik, industri och godsterminal samt i den västligaste delen för handel, industri och kontor. Utöver det anges också ett mindre område för teknisk anläggning i den sydligaste delen. Befintlig allmän platsmark (ca 1000 kvm) ersätts med kvartersmark och en ny lokalgata i planområdets södra ände utgör istället ny allmän platsmark.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Planen är färdig för genomförande

Nämnden för samhällsplanering har genom beslut 2015-05-05 , § 31, antagit detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2015-06-09.

Handlingarna som vunnit laga kraft kommer att publiceras. Tills dess finns granskningshandlingarna i menyn till höger.

Planprocessen - laga kraft