Detaljplaner

Detaljplaner är bindande planer. De kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område.

Fastställda detaljplaner finns via ett kartverktyg som visas på sidan Gällande detaljplaner

En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till och hur stor del av ett markområde som får bebyggas. Den kan också ange hur höga byggnaderna får vara och hur nära gator och vägar byggnaderna får ligga. Med planen följer rättigheter för fastigheterna. Detta ger stöd för bygglovsprövningar.

En detaljplan består av:

  • plankarta med bestämmelser - anger exakt vad som gäller för all mark som detaljplanen omfattar
  • planbeskrivning - redovisar planens syfte och förutsättningar, samt beskriver varför planen ser ut som den gör. Även en beskrivning av åtgärder för att genomföra planen ingår. Den berör ekonomi, teknik, organisation och fastighetsrätt.

I detaljplanen ska också redovisas vilka följder på miljön som planen kan medföra. Om genomförandet av planen bedöms medföra en betydande påverkan på miljön ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning göras. Om inte påverkan på miljön bedöms bli betydande så redovisas istället miljöfaktorerna i planbeskrivningen.

I de flesta fall görs också en illustrationskarta till detaljplanen för att visa exempel på hur förändringen kan komma att se ut.

Vill du veta vilken detaljplan som gäller för ett visst område så hör av dig till någon av kontaktpersonerna som anges här till höger.