Planer och planering

Planering för användning av mark och vatten samt utformning av den byggda miljön kallas fysisk planering. Det är kommunen som avgör när och för vilka områden som nya planer ska tas fram.

Berörda ges insyn och inflytande i planeringen. De berörda kan vara kommunmedborgare, verksamhetsutövare, myndigheter m fl. I planerna bedöms lämpligheten för viss typ av användning av marken i ett område utifrån flera aspekter. Planerna utgör sedan beslutsunderlag för t ex bygglov. 

Olika typer av planer

Den kommunala fysiska planeringen regleras i kommunens översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Utsnitt ur översiktsplanAlla kommuner ska ha en översiktsplan. Denna plan ska omfatta hela kommunens yta. En översiktsplan klargör hur kommunen bör utvecklas de närmaste åren. Det kan göras kompletteringar till översiktsplanen genom fördjupningar eller tematiska tillägg. Fördjupningar görs för begränsade områden som t ex en tätort eller del av en tätort. Tillägg berör frågor eller teman i planeringen som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen.

Detaljplan

Utsnitt ur detaljplanEn detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. Det kan vara t ex handel, bostäder, industri eller park. Detaljplanen kan också reglera hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga byggnaderna får vara hur nära gator och vägar de får placeras.

Områdesbestämmelser

Utsnitt ur områdesbestämmelserOmrådesbestämmelser kan användas inom begränsade områden i stället för detaljplan. Den största skillnaden mot detaljplaner är att områdesbestämmelserna endast reglerar ett fåtal frågor.

Lagstiftning

Vid fysisk planering är det främst två lagar som reglerar processer och möjligheter: Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken.

Plan- och bygglagen sammanfattar förutsättningarna för planläggning i första paragrafen:

"I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer."