Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är nödvändigt att både arbeta med anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp.

De globala klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan på så väl global som nationell nivå. De senaste 150 årens klimatförändringar beror enligt FN: s klimatpanel i huvudsak på att koldioxid och andra växthusgaser släpps ut i atmosfären från människans olika verksamheter. 

Arbetet med att lindra de effekter som uppstår av ett förändrat klimat kallas klimatanpassning. Hur klimatet kommer utvecklas beror främst på hur mänsklig aktivitet påverkar mängden växthusgaser i atmosfären. 

Med ett varmare klimat kommer Alvesta kommun få ett minskat behov av energi för uppvärmning, samtidigt som kraven ökar för kylning av arbetslokaler, skolor och bostäder. Människors hälsa påverkas påtagligt av högre temperaturer, värmeböljor och torka. Dessa saker kan också orsaka brist på dricksvatten till människor och djur. Ett våtare klimat kan i sin tur bidra till ökade risker för översvämningar, ras och erosion.

Alvesta kommun arbetar just nu med att ta fram en energi- och klimatplan, där mål och åtgärder inom klimatanpassning finns med.