Energi- och klimatplan

Det övergripande energi- och klimatmålet är att kommunen senast år 2030 ska vara fossilbränslefri.

Alvesta kommun arbetar med en ny energi- och klimatplan då strategin som idag finns innehåller en del mål och aktiviteter som inte sträcker sig längre än 2020.

Planen kommer innehålla både fysiska och mjuka åtgärder (beteendefrågor) och kommer tydliggöra kommunens prioriteringar i energi- och klimatfrågor.

Energibalans

Under våren 2021 togs en energibalans fram för Alvesta kommun. Populärversionen kan läsas under relaterad information. Energibalansen är för år 2019 och visar på ett överskådligt sätt de övergripande energiflödena i Alvesta kommun som geografiskt område och visar var möjligheter och behov finns.

Slutsatser från energibalansen är att utvecklingen i Alvesta kommun är positiv på flera sätt. Den stora utmaningen finns i transportsektorn som är den avgjort största användaren av fossila bränslen. 

Sannolikt finns en stor outnyttjad potential i satsningar på energieffektivisering för att trycka ner energianvändningen generellt, inte minst i industrin. Outnyttjad potential för mer lokalt producerad el finns, exempelvis vind och solel. Den planerade vindkraftparken i Lyngsåsa planeras att producera el i samma storleksordning som hela kommunens användning.