Energi- och klimatstrategi

Det övergripande målet för energi- och klimatstrategin är att kommunen senast 2030 ska vara fossilbränslefri.

Bild Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan, 2015

Strategins handlingsplan syftar till att detta mål uppnås, bland annat genom att energin ska vara förnybar och användas på ett effektivt sätt.

Energi- och klimatstrategin ska främja hushållning med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Energi- och klimatstrategin ska vara ett ständigt aktuellt dokument och ska uppdateras kontinuerligt.

Strategin omfattar hela kommunen och består av ett antal mål och åtgärder, både för den kommunala organisationen och för kommunen i sin helhet. Målsättningen har varit att ha en helhetssyn på energi- och miljöfrågorna.

Energi- och klimatstrategin ska ge en samlad bild av kommunens viljeinriktning inom energiområdet.