Orm i tätort

Sedan juni 2007 måste du söka tillstånd för att få ha orm inom tätort, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, 3 §.

Bild på majsormTillståndsplikten gäller oavsett om ormen är giftig eller inte och gäller även dig som redan har orm. Tillståndsplikten gäller inte för ödlor, skorpioner eller andra giftiga djur. Alla djur ska dock hållas så att de inte orsakar olägenheter för andra.

Syftet med tillståndskravet är att förhindra olycksfall, men även att ta hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Hållande av orm får inte heller medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice riskerar att utan förvarning påträffa en orm, vars farlighet är okänd.

Vid tillståndsprövningen tas särskild hänsyn till om sökanden kan anses lämplig att hålla orm samt att den anläggning där ormarna hålls är lämplig ur säkerhets- och djurskyddssynpunkt.

Tillståndet är personligt och gäller bara för den adress som sökande uppger. Vid flytt måste detta anmälas till SBF Bygg & Miljö.

Följande villkor ska vara uppfyllda vid hållande av ogiftig orm:

  • Ormar får inte förevisas på allmän plats.
  • Terrariet ska vara rymningssäkert.
  • Om du bor i flerfamiljshus ska fastighetsägaren informeras om ormhållningen.
  • I vissa fall, t.ex. vid ormhållning i flerbostadshus, krävs att lokalen där terrariet förvaras är rymningssäker. Detta innebär att bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt ska ha nätspärr eller annan anordning som omöjliggör för djuren att ta sig ut.
  • Varje terrarium ska även vara märkt med ormens svenska och latinska namn samt upplysningen om ”ogiftig orm”.

Förutom villkoren för ogiftig orm ska även följande villkor vara uppfyllda vid hållande av giftig orm:

  • Terrariet ska hållas låst.
  • Hållande av giftorm får endast ske i särskilt utrymme i bostaden. Detta utrymme får inte ha annat användningsområde än förvaring av terrarier och ska hållas låst då ormhållaren inte befinner sig där. Bästa alternativet för förvaring av terrarier med giftorm är en lokal i byggnad för annat ändamål än bostäder.
  • Bostadens ventilationskanaler, golvbrunnar och dylikt ska ha nätspärr eller annan anordning som omöjliggör för djuren att ta sig ut. Fönster i utrymmen som förvarar terrarier ska hållas stängda.
  • Varje terrarium ska även vara märkt med ormens svenska och latinska namn (endast en art per terrarium) samt upplysningen om ”giftig orm”.
  • På dörr till utrymme med terrarier ska finnas skylt med texten:

Varning giftorm, obehöriga äga ej tillträde, bett kan medföra fara