Köldbärarkretsen

  • Köldbärarkretsen ska vara tillverkad i polyeten (PEM) eller minst likvärdig kvalitet så att den klarar infrysning utan att spricka.
  • Borrhålslock skall vara tättslutande för att förhindra att ytvatten kan tränga ner i borrhålet.
  • Som frostskyddsmedel kan användas bioetanol med högst 10 % halt av denatueringsmedel.
  • Värmepumpar som anläggs nära vattenbrunnar ska vara utrustade med tryckvakt.
  • Köldbärarkretsen ska vara dimensionerad för ett tryck av 1,5 ggr driftstrycket, dock minst 600 kPa. Täthetsprov ska alltid göras innan anläggningen tas i bruk och efter reparation.
  • Borrning, utformning av brunnen samt kollektorsättning ska utföras i enlighet med Normbrunn -07, framtagen av SGU på uppdrag av branschorganisationer inom brunnsborrning och värmepumpar.
  • Märk ut kollektorslangen med ett märkband i rörgraven när du installerar jordvärme, för att förhindra skador vid eventuella framtida markarbeten. En karta (skala 1:400 – 1:1000) ska alltid upprättas efter grävningsarbetet som anger exakta läget för slingan.
  • Ta hand om borrkax så att det inte uppkommer skador på VA-nätet eller medför påverkan på närliggande vattentäkter och vattendrag.