Avstånd och placering

Skyddsavstånd till vattenbrunnar

  • Avståndet mellan ytjordvärmeslangen och vattenbrunn ska vara minst 20 meter.
  • Avståndet mellanborrhål för bergvärme och grävd vattenbrunn ska vara minst 20 meter.
  • Avståndet mellanborrhål för bergvärme och borrad vattenbrunn ska vara minst 30 meter.
  • Lämpligt avstånd mellan sjövärmeslangen och vattenbrunnen bedöms efter diskussion med ägaren till vattenbrunnen.

Avsteg från detta kan göras inom den egna fastigheten, men då kan försiktighetsåtgärder behöva vidtas, som isolering av jordvärmeslangen.

Värmepumpar som anläggs nära vattenbrunnar ska vara utrustade med tryckvakt.

Skyddsavstånd till avloppsanläggning

  • Avstånd mellan ytjordvärmeslangen och avloppsanläggning ska vara minst 10 meter.
  • Avstånd mellan borrhål för bergvärme och avloppsanläggningen ska vara minst 30 meter. Borrhålet ska även ligga högre i terrängen än avloppsanläggningen.

Avstånd till fastighetsgräns

Borrhålet för bergvärme eller jordvärmeslangar bör inte anläggas närmare än 10 meter från fastighetsgränsen.

Är avståndet mindre än 10 meter krävs intyg med grannens medgivande. Använd någon av blanketterna "Grannyttrande för bergvärme" eller "Grannyttrande för jordvärme".

Övriga avstånd

Minsta avstånd mellan två bergvärmehål är 20 meter. Placeras det närmare måste borrhålet gradborras. Detta innebär att borrhålet borras i vinkel så att avståndet mellan borrhålen ökar ju längre ner i marken man kommer.

På vissa platser är risken för miljöpåverkan för stor för att vissa typer av värmepumpsanläggningar ska få inrättas. Detta gäller till exempel värmepumpar som utnyttjar grundvattnet som värmekälla och som ligger inom vattenskyddsområde. För mer information se "Riktlinjerna för värmepumpar i Alvesta kommun".