Bild: Miljöförvaltningen Hässleholm

Värmepumpar

Värmepumpar används för att utvinna energi för uppvärmning och kan ge vinster både för miljön och för den egna ekonomin. En värmepumpsanläggning måste dock installeras och drivas på rätt sätt för att inte riskera att miljön skadas.

Anmälan/Ansökan vid installation av värmepump

Om du planerar att anlägga en värmepump som utvinner värme från berg, vatten eller mark måste du göra en anmälan/ansökan till SBF Bygg & Miljö innan anläggningen installeras. Använd blanketten i spalten till höger.

Du får börja installera värmepumpen när du har fått ett skrifltigt beslut ifrån oss.

Är uteffekten över 10 megawatt krävs istället tillstånd av länsstyrelsen.

Värmepumpar som utvinner värme ur luften, så kallade luftvärmepumpar, behöver du inte anmäla. Däremot måste splitaggregat installeras av en certifierad installatör. Se därför till att kontrollera att den som monterar din luftvärmepump har nödvändig certifiering.

Tänk på:

 • Värmeslingan i marken ska vara tillverkadav polyeten (PEM) eller minst likvärdig kvalitet så att den klarar att frysa utan att spricka.
 • Kolla upp var el-, telefon-, vatten- och avloppsledningar ligger. (Kan vanligen kontakta E.ON f ör elledningar, Telia för teleledningar och Tekniska kontoret för vatten- och avloppsledningar.)
 • Märk ut kollektorslangen med ett märkband i rörgraven när du installerar jordvärme, för att förhindra skador vid eventuella framtida markarbeten. En karta (skala 1:400 – 1:1000) ska alltid upprättas efter grävningsarbetet som anger exakta läget för slangen.
 • Kolla upp om det ligger några nedgrävda cisterner i området.
 • Om du planerar att utnyttja annans mark eller vattenområde ska du bifoga skriftlig överenskommelse.
 • Om berg- eller ytjordvärme ska anläggas i närhet av en känd fornlämning/kulturlämning, måste länsstyrelsen kontaktas i god tid innan för att ge tillstånd.
 • Kontrollera att du klarar gällande skyddsavstånd på sidan om Avstånd & placering.

Avgift

SBF Bygg & Miljö tar ut timavgift för handläggning av en anmälan/ansökan om värmepumpsinstallation. 

Varför miljökrav?

Värmeslingan (kollektorn) tillvaratar värmen från berg, jord och vatten. Värmeslingan är fylld med en speciellt anpassad vätska (köldbärarvätska). Läckage från värmeslingan kan utgöra en risk för miljön.

Köldmediet i värmepumpen kan vara ett hot för luftmiljön. Läckage kan påverka klimatet genom ökad växthuseffekt och nedbrytning av atmosfärens ozonskikt.

Vad bör du tänka på för att minska riskerna för miljön

 • Välj ett köldmedium som minskar risken för att luftmiljön påverkas negativt, läs mer i Faktabladet om köldbärarvätska och köldmedium.
 • Att systemet konstrueras och utförs enligt högsta kvalitetskrav.
 • Att skyddsavstånd hålls till vattenbrunnar, andra energisystem och
  avloppsanläggningar.
 • Att använda certifierade installatörer enligt SVEP (Svenska värmepumpsföreningen) eller SEV (Svenska energi- och värmepumpföreningen).
 • Att brunnborraren är certifierad enligt SITAC.