Bild: Miljöförvaltningen Hässleholm

Värmepumpar

Innan du installerar en bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump behöver du anmäla/ansöka installationen till SBF Bygg och Miljö.

Anmälan/Ansökan vid installation av värmepump

Detta behöver vi få in för att handlägga din anmälan/ansökan:

  • Anmälan/ansökan - Fastighetsägare ansvarar för att anmälan kommer in, men installatören kan oftast hjälpa till med teknisk information. Använd blanketten i spalten till höger. Blanketten innehåller även information som du behöver ta hänsyn till. Alvesta kommun har också antagit riktlinjer för värmepumpar. Riktlinjerna finns under information i spalten till höger.
  • Situationsplan - Karta över din fastighet kan beställas hos SBF Bygg & Miljö.

I vissa fall behövs även:

  • Grannyttrande från granne om anläggningen placeras närmre än 10 meter från hens fastighetsgräns.
  • Skriftligt godkännande från fastighetsägare att anläggningen placeras på hens fastighet, om anläggningen placeras på någon annans fastighet.

 

Handläggningstiden hos oss är 3 veckor från att ärendet är komplett. Anmälan/ansökan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger tiden. Du kommer därefter få ett skriftligt beslut. Beslutet kan innehålla krav på försiktighet. Kraven på försiktighet beror bland annat på var fastigheten ligger och hur långt det är till brunnar och vattentäkter. Inom vissa områden tillåts inga värmepumpsinstallationer med värmeuttag ur mark.

Miljöpåverkan

Bergvärme-, jordvärme- eller sjövärmepump kan medföra miljöpåverkan:

  • Läckage av köldmedia kan påverka klimatet genom ökad växthuseffekt och nedbrytning av atmosfärens ozonskikt.
  • Läckage av köldbärarvätska från värmeslingan kan utgöra en risk för miljön.

Avgift

SBF Bygg och Miljö tar ut timavgift för handläggning av anmälan/ansökan om värmepumpsinstallation. Timavgiften är fastställd av Kommunfullmäktige.