Strandskyddet ger alla tillgång till stränderna

Strandskydd finns runt samtliga kuster, sjöar och vattendrag i landet. Den så kallade strandskyddszonen börjar vid strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. I dag har 6 sjöar i Alvesta kommun ett utökat strandskydd. Detta innebär att strandskyddszonen sträcker sig 200 meter upp på land. Dessa sjöar är; Fiolen, Furen, Salen, Spånen, Stråken och Åsnen.

 

 

Tack vare strandskyddet har våra stränder till stor del hållits fria från bebyggelse så att alla kan få tillgång till stränderna. Detta är en tillgång för oss alla som vi givetvis ska värna om. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna.

 

Vad gäller inom strandskyddat område?

Här presenteras i korthet vad som gäller. Det finns också en länk till en kort interaktiv webbutbildning om strandskyddet, se längst ned på sidan.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • bygga nya byggnader
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader
  • ändra byggnader eller bygga anordningar (bryggor, stränder, gräsmatta) så att de hindrar allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
  • utföra andra åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel fälla eller plantera träd, gräva, anlägga skogsväg eller gödsla.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från strandskyddet.

Undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade 2017-06-20 att vissa kompletteringsåtgärder ska vara undantagna förbuden inom strandskyddat område. Med kompletteringsåtgärder avses både komplementbyggnader och vissa andra åtgärder, främst mindre tillbyggnader. Åtgärderna ska vara underordnade huvudbebyggelsen på fastigheten.

Undantaget från strandskyddsförbuden gäller enbart kompletteringsåtgärder som sker inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter (se illustration). För exempelvis en komplementbyggnad gäller ovan nämnda begränsningar hela byggnaden, inklusive verandor och balkonger.

Dispens från strandskyddet

För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl. De särskilda skälen är förutbestämda och du får inte komma på egna skäl själv. I lagstiftningen finns dessa olika särskilda skäl angivna:

  1. Den aktuella platsen ligger på redan ianspråktagen mark. Det kan handla om att det redan står ett hus på platsen som man vill ersätta och att tomtplatsen då inte kommer att utvidgas.
  2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg. Den saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt.
  3. Den aktuella anläggningen måste ligga vid vattnet. Det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett inte acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
  4. Området behöver tas i anspråk för att bygga ut en pågående verksamhet, och den kan inte ske utanför området. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats, som inte kan byggas ut utanför strandskyddat område.
  5. Området behöver användas för ett viktigt allmänt intresse. Det rör sig ofta om samhällsviktiga åtgärder, till exempel bygga ut tätorter, olika typer av infrastrukturanläggningar eller att göra ett område bättre tillgängligt för funktionshindrade.
  6. Åtgärden avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika. Återflyttning till gamla hemtrakter eller andra personliga skäl bedöms inte som ett angeläget intresse.

En dispensprövning ska också alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan passa in.

Områden för landsbygdsutveckling

Ett särskilt skäl för dispens kan även vara att åtgärden bidrar till landsbygdsutvecklingen. En förutsättning för att kunna tillämpa detta skäl är att området finns utpekat som ett utvecklingsområde av kommunen.

I Alvesta kommun finns dessa områden i planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Se dokument på sida om översiktsplanen (länk).

Fri passage

Vid alla dispenser måste man alltid lämna en fri passage mellan byggnaderna och strandlinjen, om det funnits sedan innan. Detta område ska säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Samma regler överallt

Strandskyddet regleras i miljöbalken och bestämmelserna ser likadana ut över hela landet. Det är kommunen som tar emot ansökningar och avgör om dispens ska ges.

Handläggning & avgift

Strandskyddsärendena handläggs av Bygg & Miljö. I de flesta fall tas beslut om strandskyddsdispens i samhällsbyggnadsnämnden som sammanträder ca 8 gånger per år. Om du får dispens skickas beslutet sedan till Länsstyrelsen i Kronobergs län som inom tre veckor ska fatta beslut om eventuell överprövning. Detta innebär att Länsstyrelsen kan riva upp en given strandskyddsdispens om de tycker att kommunen gjort en felaktig bedömning.

Bygg & Miljö tar ut en timavgift för handläggning av dispensärendet. Timtaxan ligger på 1018 kronor/timme. Avgift tas ut även om du får avslag.