Olovligt byggande

Om du gjort något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande (så kallat svartbygge). Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller att flytta in i eller börja använda en byggnad utan slutbesked. Det finns även krav på att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick.

Olovligt byggande kan leda till att du blir tvungen att betala en byggsanktionsavgift. Om du inte får lov i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som kräver lov innan du börjar bygga. 

Du behöver också underhålla din byggnad och sköta om din tomt så att risken för olycksfall begränsas och så att det inte blir besvär för omgivning och trafik. Brister du i din vård och skötsel kan kommunen ställa krav på städning och underhåll. Betydande olägenheter för trafiken kan till exempel vara att växtlighet hänger ut över trottoar eller körbana eller att växtligheten är hög i en korsning så att den skymmer sikten.