Nybyggnadskarta

Ett viktigt underlag för beslutsfattandet i en bygglovsansökan är situationsplanen och till denna behövs en karta. Kartan redovisar bland annat fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, marknivåer och anslutningspunk för vatten- och avloppsanslutning.

Det finns olika kartprodukter och vilken som ska användas beror på bygglovärendet. Om informationen är tillräcklig avgörs av handläggaren. Nedan finner du tre olika typer av kartprodukter och deras användningsområde.

  • Nybyggnadskarta används vid nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader.
  • Förenklad nybyggnadskarta används vid mindre tillbyggnad och komplementbyggnader (till exempel garage).
  • Utdrag ur kartdatabas används för tillbyggnader och komplementbyggnader utan för planlagt område.

Tänk på att kartan inte får vara mer än två år gammal när du ansöker om bygglov och att leveranstiden kan vara upp till två veckor. Kostnaden bestäms av vår taxa och vi har rätt att ta ut en avgift för vårt nedlagda arbete även om du väljer att av någon anledning inte fullfölja din beställning.

Kontakta oss på 0472-150 00 för information om avgifter osv.