Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i detaljplan, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Med avsevärd förändring avses +/- 0.5 meter utifrån befintlig marknivå. Även utom detaljplan kan marklov krävas om det exempelvis ska utföras i ett område avsett för bebyggelse.  

Att göra exempelvis en kulle eller liknande med schaktmassor kan kräva tillstånd enligt miljöbalken.Kontakta en handläggare på miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller. 

 

Handlingar som behövs vid ansökan om marklov: 

  • Blankett för ansökan om marklov(gemensam blankett med bygglov och anmälan, se nedan). 

  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 

  • Markplaneringsritning 

  • Kontrollplan 

  • Kontrollansvarig