Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. Den kontrollansvarige stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

 

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökanden. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning till byggherren. Krävs en kontrollansvarig, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked. Här kan du hitta certifierad kontrollansvarig.

 

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen. Här kan du läsa om hur du gör din riskbedömning.

 

Kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs. Här kan du läsa om hur du gör din kontrollplan.

.