Fysisk planering

Alvesta kommun sköter planeringen för användning av mark och vatten samt utformning av den byggda miljön. I planeringen bedöms lämplighet för användningen av marken i ett område och detta används sedan som beslutsunderlag för till exempel bygglov.

Kommunens fysiska planering regleras i översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. De lagar som tillämpas vid fysisk planering är Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbanken (MB).

Mer information om detta finner du under Planer och planering. Där hittar du även information om vilka planarbeten som är pågående samt de planeringsunderlag som används.

Information om lediga tomter i Alvesta kommun finner du här