Staket, plank och mur

Murar och plank kräver i de flesta fall bygglov. Utanför detaljplan kan man dock i vissa fall utan bygglov få uppföra murar och plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Murar

Bygglov krävs inte för mur/stödmur som är lägre än 0,5 meter från marken. Bygglov krävs för mur/stödmur högre än 0,5 meter. Vid utfart mot gata och om det gäller en hörntomt behöver hänsyn även tas till sikttriangeln, då gäller samma mått som för häckar.

 

Staket

Ett staket kan vara max 1,10 meter högt och med en genomsiktlighet på minst 50%. För detta krävs inget bygglov. Är staketet högre än 1,10 m och/eller med en genomsiktlighet på mindre än 50% krävs bygglov. Vid utfart mot gata och om det gäller en hörntomt behöver hänsyn även tas till sikttriangeln, då gäller samma mått som för häckar.

 

Plank

Du behöver bygglov för att få bygga ett plank. Ett plank är högre än 1,10 meter och/eller har en genomsiktlighet på mindre än 50%. Vid utfart mot gata och om det gäller en hörntomt behöver hänsyn även tas till sikttriangeln, då gäller samma mått som för häckar.

 

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse, får skyddade uteplatser med mur eller plank anordnas utan bygglov. Då gäller att samtliga kriterier uppfylls:

  • Plank eller mur får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Plank eller mur får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från bostadshuset.
  • Plank eller mur får inte vara närmare gränsen än 4,5 meter.

 

Strandskyddsdispens kan krävas om mur/staket/plank placeras inom strandskyddat område.

Läs mer här https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/