Solpaneler och solceller

Enligt plan- och bygglagen krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Detta gäller dock inte om

  • kommunen i detaljplan bestämt att åtgärden kräver bygglov
  • solceller eller solpaneler vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
  • solceller eller solpaneler vidtas inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar.

Vill du läsa mer hittar du information i plan- och bygglagen (2010:900) 9 kapitel 3 c §.

 

Solceller på markstativ

Solceller på markstativ eller andra fristående solenergianläggningar kan kräva bygglov om konstruktionen kan uppfattas som en byggnad.

Enligt plan- och bygglagen definieras en byggnad så här:
- en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg i en dom från 2021-02-12 i mål nummer P 9976-20 att en ställning med solceller monterade ovanpå var en byggnad som krävde bygglov.

 

Solcellsanläggningar får inte vara planstridiga

Solenergianläggningar ska följa detaljplan och områdesbestämmelser. Även om en del solfångare eller solcellspaneler som ska uppföras inte kräver bygglov eller anmälan så får de inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området där de ska placeras.

 

Här kan du läsa mer om solpaneler och solceller på Boverkets hemsida.

.