Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

För att skydda värdefulla kulturmiljöer finns lagstiftning på flera nivåer. På kommunal nivå hanteras kulturmiljöerna i Plan- och bygglagen (PBL).

När man vidtar en åtgärd av en byggnad ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Det finns också krav på att särskilt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

Enskilda byggnader kan ha skydd i en detaljplan, oftast genom en q-märkning med tilläggstext, till exempel att byggnaden inte får förvanskas exteriört.

Våra kulturmiljöer förändras kontinuerligt och vad som anses vara en värdefull kulturmiljö ändras i hög takt. Enligt PBL ska man hantera alla byggnader varsamt och om en byggnad är särskilt värdefull får den inte förvanskas. Det gäller även om den inte är skyddad i någon detaljplan eller om det handlar om en åtgärd som inte är bygglovspliktig.