Komplementbyggnad

Fristående förråd, garage, carport är exempel på vanliga komplementbyggnader som kräver bygglov.

Din ansökan ska innehålla

  • Nybyggnadskarta eller situationsplan
  • Fasadritning i skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Kontrollansvarig (beroende på komplementbyggnadens storlek och komplexitet)

Beroende på byggnadens storlek och komplexitet kan du eventuellt få startbesked tillsammans med bygglovet. Inför startbesked kan fler handlingar komma att krävas.

Läs mer här https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/

Inom detaljplanerat område finns undantagsfall då bygglov ej krävs för vissa typer av komplementbyggnader. Dessa kallas attefallsåtgärder.