Inredning av ytterligare en bostad

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

 

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus 
  • Inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värefullt
  • Inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Det finns inte reglerat hur stor eller liten den nya bostaden ska vara.
Däremot innebär de krav som ställs i plan- och bygglagstiftningen och BBR
att den inte kan vara hur liten som helst. Oftast krävs en yta på minst 21 m2
för att kunna inreda en självständig bostad. Vilka funktioner som måste
finnas i en bostad finns det föreskrifter om i BBR avsnitt 3.


Det finns inget hinder mot att inreda ytterligare en bostad i källare eller på
vind. I vissa fall kan dock utformningskraven och de tekniska
egenskapskraven, till exempel avseende brand eller rumshöjd, innebära att
det inte är möjligt att genomföra åtgärden

 

Läs mer här https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/inreda-ytterligare-en-bostad/