Förhandsbesked

Om du har planer på att utföra en nybyggnation utanför planlagt område och som inte kräver planändring är det lämpligt att du först ansöker om ett förhandsbesked hos Bygg och miljö. Det innebär en prövning om platsen är lämplig för tänkt åtgärd.

Vid ansökan om förhandsbesked krävs inte lika omfattande handlingar som vid ansökan om bygglov.

Ett positivt förhandsbesked är bindande om du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Om en ansökan om bygglov inte lämnas till Bygg och Miljö inom tvåårsperioden upphör förhandsbeskedet att gälla.

För att kunna få en fastighet avstyckad kräver lantmäteriet oftast ett positivt förhandsbesked eller bygglov.

Handlingar som behövs vid ansökan om förhandsbesked

  • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
  • Tydlig situationsplan i lämplig skala där tänkt byggnation är inritad och måttsatt till fastighetsgränser.
  • Vid enskilt vatten och avlopp ska detta vara redovisat på situationsplanen.
  • Tillfartsväg ska redovisas på situationsplanen.

Här får du mer information om förhandsbesked.  https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/forhandsbesked-for-bygglov/