Bygga nytt

Om du vill bygga något nytt på en obebyggd tomt krävs det alltid bygglov.

Beroende på om tomten ligger inom eller utom detaljplanerat område ställs det olika krav. Finns det en detaljplan över området där du tänker bygga är det i detaljplanen reglerat om och hur du får bygga.

Finns det inte någon detaljplan så kan det vara bra att söka ett förhandsbesked innan du söker bygglov.

Handlingar som behövs vid ansökan om nybyggnad av t.ex. bostadshus

  • Ifylld blankett: ansökan om lov
  • Situationsplan
  • Plan- och fasadritningar
  • Sektionsritning
  • Övriga relevanta handlingar. (Exempelvis konstruktionsritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning och brandskyddsdokumentation
  • Utsedd kontrollansvarig

Läs mer här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/