Attefall

Attefallsåtgärder kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Tänk på att du behöver bygglov vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Om du vill placera byggnaden mot allmän plats som till exempel; gata, park, cykelväg behöver du alltid bygglov.

Utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs det ingen anmälan eller startbesked vid nybyggnad av komplementbyggnad max 50 kvm (inte komplementbostadshus), tillbyggnad max 50 kvm eller takkupa som inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

Åtgärder du får göra genom enbart en anmälan till kommunen är för en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

  • Byggnadsarean kan fördelas på flera byggnader men inte överstiga totalt 30 kvadratmeter.
  • I omedelbar närhet av huvudbyggnaden.
  • Får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes godkännande.
  • Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.

Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad).

Läs mer här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/attefallshus/

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea (max en tillbyggnad)

  • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga högst 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov.

Läs mer här https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

  • gäller inte om du redan har två takkupor, har du redan en får du bygga en till,
  • får omfatta högst halva takfallets längd,
  • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga. Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt eller särskilt värdefull byggnad.

Läs mer här https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/takkupor/