Altan

En altan kan utformas på många olika sätt, avseende material, storlek, höjd ovan mark och kan vara sammanbyggd med en befintlig byggnad eller vara friliggande på tomten.

En altan kan ofta uppföras utan bygglov, men i vissa fall kan den också kräva bygglov, exempelvis om den bedöms utgöra en tillbyggnad eller en yttre ändring på en befintlig byggnad. En friliggande altan kan även, om den är tillräckligt hög, anses vara en byggnad och kräva lov som detta.

Riktlinjer

 • Altan placerad i nivå med marken kräver generellt inget bygglov, oavsett om den är sammanbyggd med en byggnad eller är friliggande.
 • Altanen måste vara förenlig med detaljplanen; ibland finns särskilda bestämmelser som anger vilken typ av byggnadsverk som får uppföras på marken.
 • En friliggande altan där golvet ovansida är högre än 1,4 meter kräver generellt bygglov.
 • Altan får inte medföra en betydande olägenhet för granne, exempelvis genom att dagvatten rinner in på fastigheten.
 • Altanen får inte påverka trafiksäkerheten, exempelvis genom att skymma sikten vid utfart.

Mer om altan https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/

Vilka handlingar krävs vid ansökan?

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

 

Bygglovsbefriad altan

För en eller- tvåbostadhus krävs varken bygglov eller anmälan om altan:

 • Placeras inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Inte är högre än 1,8 meter (mätt från markens lägsta nivå till altanen högsta punkt, inkl. eventuella räcken). 
 • Placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, eller närmare om granne medger det.
 • Undantaget gäller ej flerbostadshus.

 

Inglasat uterum

Inglasat uterum på en- eller tvåbostadshus inom detaljplanerat område. 

Om du vill bygga till ett inglasat uterum på ett en- eller tvåbostadshusfastighet räknas det som en tillbyggnad. Beroende på hur ditt inglasade uterum ska se ut och var du vill placera det så kan du behöva bygglov.

Du behöver bygglov om du vill

 • bygga ett helt nytt inglasat uterum
 • glasa in en befintlig altan
 • glasa in ett befintligt skärmtak.

Du behöver inte bygglov för en attefallstillbyggnad

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad Attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked. 

Handlingar du ofta behöver inkomma med vid ansökan om bygglov för tillbyggnad:

 • Ansökan
 • Förslag på kontrollplan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning  

 

Läs mer om inglasade uterum här https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/uteplatser-och-uterum/