Information om återställningsbidrag.

Återställningsbidrag kan ansökas under förutsättning att §12–14, lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), är uppfyllda.

§12–14 gällande återställningsbidrag kommer enbart i fråga om en ansökan om återställningsbidrag inkommer till kommunen.

Återställningsbidrag

12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts:

1. i, eller i anslutning till, en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut

2.  i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller

3.  i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att

1.  återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och

2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

(Enligt 4§ kan en ägare av flerbostadshus överta rätten till bostadsanpassningsbidrag om sökande och ägaren är överens om det.)

14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om

1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och

2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Bidragets storlek och utformning

16 § Återställningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.