Taxa för sophämtning

Renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2020 och består av en fast och en rörlig del.

Fast del

Består av grundavgift och miljöavgift. Täcker kostnader för viss administration, driften av återvinningscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och kasserade kylmöbler, information, utveckling med mera.

Rörlig del

Täcker insamlingskostnaden och i vissa fall behållarkostnad samt behandlingskostnader och avfallsskatt. Taxan påverkas av hushållens egen insats genom hämtningsintervall och dragavstånd.

Så här räknar du fram din totala renhållningskostnad:

Grundavgift + miljöavgift + rörlig avgift

Utnyttjar du extra tjänster för fritidshus, latrin- och slamtömning läggs dessa kostnader till. Samtliga priser är per år och moms ingår med 25 %.

Villor

Fast del    
Grundavgift, per hushåll 674,00 kr  
Miljöavgift, per hushåll 149,00 kr  
     
Rörlig del 2 ggr/ månad 1 ggr/ månad*
Kärl 190 liter, hämtningsavstånd max 5 meter 1 631,00 kr 1 109,00 kr

*Kräver skriftlig ansökan

Möjlighet finns att efter ansökan erhålla ett större kärl med hämtning varannan vecka för till exempel familjer med blöjbarn.

Flerfamiljshus

Fast del  
Grundavgift, per lägenhet 224,00 kr
Miljöavgift, per lägenhet 76,00 kr
   
Rörlig del 1 ggr/ vecka
Kärl på 370 liter 5 570,00 kr
Kärl på 660 liter 9766,00 kr

Fritidshus

Fast del  
Grundavgift, per hushåll 277,00 kr
Miljöavgift, per hushåll 149,00 kr
   
Rörlig del 11 ggr/ maj-sept
Sophämtning 744,00 kr
Latrinhämtning 2045,00 kr