Ägg- och lökskal, tepåsar och annat matavfall i en behållare klädd med grön påse.

Nya krav på verksamheter att sortera bioavfall

Från och med årsskiftet måste du som har bioavfall sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Detta krav gäller både verksamheter och hushåll.

Ändring i EU:s lagstiftning om avfall

Det är med anledning av EU-krav, om utsortering och separat insamling av bioavfall, som avfallsförordningen i svensk lagstiftning ändras och börjar att gälla från och med den 1 januari 2024 (3 kap. 1 § avfallsförordningen). Syftet med att sortera ut bioavfallet är att kunna ta vara på det, antingen som biogas eller näring.

Det finns just nu ingen tydlig vägledning hur de nya föreskrifterna ska tolkas, men nedan hittar du hur Alvesta kommun och Alvesta Renhållnings AB har tolkat den nya lagstiftningen. Texten kommer att uppdateras efterhand när mer vägledning finns tillgänglig. 

Det här gäller för sortering

Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, där även ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett inkluderas, ska separeras från sin förpackning och hanteras separat (källsortering).

För annat flytande bioavfall som mjölk, te, kaffe och juice, finns inga krav på att det ska separeras från förpackningen. Det ska av den anledningen inte slängas tillsammans med det övriga bioavfallet, utan i brännbart. Det kan finnas andra lösningar för hur detta flytande bioavfall kan hanteras, men dessa behöver godkännas av SBF Bygg & Miljö (se nedan).

Det här gäller för hämtning

Alvesta Renhållnings kan hämta allt biologiskt nedbrytbart livsmedel eller köksavfall. Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett lämnas på återvinningscentral. Mat och köksavfall ska separeras från förpackning och slängas i de gröna påsarna (finns 60 liters), som sedan ska läggas i kärlen för hushållsavfall.

Om man väljer att separera flytande bioavfall som mjölk, te, kaffe och juice i ett eget kärl har inte Alvesta Renhållnings möjlighet att hämta detta. I de fallen behöver man anlita en annan avfallsentreprenör, samt söka dispens från kravet på kommunal hämtning.

Separering och dispens

När det gäller matavfall kan separering ske på två sätt:

  1. Förpackningen skiljs från innehållet på den plats där avfallet uppstår  (i exempelvis butik).
  2. Avfallet lämnas till en behandlingsanläggning som skiljer avfallet från förpackningen.

Om man inte separerar avfallet där det uppstår och din avfallsbehandlare inte kan separera avfallet krävs en dispens från SBF Bygg & Miljö. Det krävs även dispens om man har en annan avfallsbehandlare/hämtare än kommunen, eftersom matavfallet bedöms vara kommunalt avfall, oavsett om det separeras från förpackning eller inte.

Alvesta Renhållnings separerar inte ut något matavfall från förpackningar. I de fall man inte kan separera bioavfall från annat avfall krävs också en dispens från SBF Bygg & Miljö.

Ansökan om dispens från kommunal hämtning och separering av avfall.

Mer information:

Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se)

Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se)

Kontakt

För att teckna abonnemang för hämtning av bioavfall är ni välkomna att kontakta Alvesta Renhållnings AB via 0472-15190 eller arab@alvesta.se

Har ni frågor angående ändrad lagstiftning och dispens går det bra att kontakta SBF Bygg & Miljö via kommunens kontaktcenter 0472-150 00 eller bygg.miljo@alvesta.se