Sortering

En bra källsortering är grunden till en miljöanpassad avfallshantering. Därför är det viktigt att hushåll och företag sorterar sitt avfall och lämnar det till de insamlingssystem som finns.

Avfall är en resurs. Materialåtervinning ger nya produkter. Samtidigt sparas naturresurser i form av råvaror och energi.

Nästan allt avfall som lämnas till återvinningscentralerna kommer till nytta igen. Cirka 40 % återvinns som fjärrvärme och hela 50 % lämnas vidare till materialåtervinning. Gamla cyklar kan bli leksaksbilar, ketchupflaskor kan bli utemöbler och trädgårdsavfall komposteras för att bli ny jord.

Kommunerna bidrar till att ditt sorterade och inlämnade avfall återvinns. Tillsammans är vi Sveriges största miljörörelse, Avfall Sverige.
Bild