Vanliga frågor om renhållning och abonnemang

Här hittar du information om hur det fungerar med avfallshantering och renhållningsabonnemang.

Vad innebär ett gemensamt abonnemang?

Om två hushåll som har samma typ av abonnemang vill använda samma sopkärl går det att anmäla till Förvaltningen för samhällsplanering, FSP Bygg och Miljö (se blankett under fliken Uppehåll och undantag). Då behöver bara en av fastighetsägarna ha ett abonnemang. För att kunna ha delat abonnemang måste fastigheterna ligga inom rimligt avstånd (gångavstånd) från varandra så att båda hushåll lätt kan slänga sina sopor där. Man kan alltså inte dela kärl med någon som bor i en annan del av kommunen. En annan förutsättning är att det inte får genereras mer sopor än vad som får plats i ett vanligt enfamiljshuskärl samt att olägenhet inte uppstår, t ex dålig lukt eller överfyllt kärl.

Hur kan jag få abonnemang för månadstömning istället för varannan vecka?

Månadstömning kan man ansöka om ifall man komposterar sitt matavfall. Man ska då ha en godkänd kompost som är anmäld till kommunen. Skälet till detta är att eftersom matavfall ruttnar är risken för olägenhet (dålig lukt, dålig arbetsmiljö för sophämtningspersonalen och större risk för skadedjur) stor om det ligger i ett sopkärl en månad. Därför bör kärlet tömmas med ett fjortondagarsintervall om man inte komposterar.

Varför måste jag anmäla min kompost?

En kompost innehåller mycket näring och mikroorganismer som kan vara skadliga för människor. I en välmående kompost tas näringen tillvara i mullen som produceras, och bakterier dör inom kort pga temperatur och pH-förändringar i komposten. Om en kompost inte sköts på rätt sätt riskerar näringen att sköljas ut med lakvattnet och de skadliga mikroorganismerna kan hamna i dricksvattnet. En kompost som inte sköts bildar även metan och lustgas, två starka växthusgaser, och blir på så sätt miljövådlig snarare än bidrar till att näring och kol binds i jorden. En felskött kompost kan även lukta och dra till sig skadedjur som fåglar och råttor. Därför är det viktigt att vi vet att de komposter som finns är anlagda på ett sätt som inte innebär en risk för människor eller miljö. Anmälningsblankett och råd för hur du bäst sköter din kompost hittar du under fliken Kompost.

Får jag kompostera latrin från mitt enskilda avlopp och använda som jordförbättringsmedel?

Ja det får du, efter anmälan till SPF Bygg och Miljö. Slam från enskilda avlopp innehåller både mycket näring som kan bidra till övergödning, och skadliga bakterier som kan göra människor mycket sjuka om de kommer ut i dricksvattnet. Latrin som komposteras på rätt sätt kan säkert användas som gödningsmedel. Anmälningsblankett och riktlinjer hittar du under fliken Kompost.

Varför får jag som fritidshusägare inte ta med sina sopor hem till mitt permanentboende i en annan kommun?

Man är som fastighetsägare skyldig att ha renhållningsabonnemang på sin fastighet om inte särskilda skäl föreligger, t ex att huset är obeboeligt eller att det inte finns något bostadshus på fastigheten. Enligt miljöbalken är kommunen skyldig att ta hand om alla sopor som uppstår inom kommunens gränser. Tar man med soporna till en annan kommun får de ta belastningen och betala för hantering av sopor som har uppkommit någon annanstans.

Jag bor på ett ställe som ligger mycket avskilt och inte går att ta sig till med en sopbil. Måste jag ändå ha sopabonnemang?

Enligt renhållningsordningen är alla fastighetsägare i kommunen skyldiga att ha renhållningsabonnemang - om sopor på något sätt genereras kommer dessa på något sätt behövas tas om hand av ARAB vilket innebär en kostnad för renhållningen i kommunen. Var ens sopkärl sen placeras och andra praktiska frågor kan man komma överens om med ARAB.

Jag kan av särskilda skäl inte rulla en soptunna till uppställningsplatsen, eller vårt sopkärl blåser hela tiden omkull. Går det att ha en annan lösning än att ha ett vanligt sopkärl?

Om det finns särskilda skäl kan man komma överens med ARAB om en alternativ lösning till att den ordinarie soptunnan, t ex att ställa ut en sopsäck vid en grannes kärl dagen för hämtning eller att man får lämna sitt hushållsavfall på en av återvinningscentralerna. Detta förutsätter att det inte innebär något merarbete för ARAB och att olägenhet inte uppstår.

Får jag slänga förpackningar som kan återvinnas i mitt sopkärl för restavfall?

Nej, det får man inte. Man är skyldig att sortera ut och lämna återvinningsbart avfall till kommunen för återvinning. Det får inte läggas i kärlet för brännbart.

Jag sorterar i princip allt mitt avfall och kvar blir nästan ingenting. Måste jag ändå ha sopabonnemang?

För att få dispens från sophämtningsabonnemang krävs enligt miljöbalken att man kan visa att inget avfall alls uppstår som inte kan sorteras eller komposteras. För en permanentbostad ges inte dispens eftersom restavfall alltid uppstår i form av t ex sanitetsprodukter, avfall från städning, papper och plast som inte kan återvinnas. Restavfallet måste på något sätt omhändertas och därför krävs att man har ett sopabonnemang. Även om det inte blir mycket för en person är vi många i kommunen och för att kunna hantera den stora gemensamma mängden sopor krävs att vi alla hjälps åt.

Kan jag beställa hämtning av större avfall som t ex vitvaror, fritidsbåtar och annat grovavfall?

Ja, du kan beställa hämtning av avfall mot en hämtningsavgift (se Renhållningstaxan, under Övrigt). Det tillkommer också en deponiavgift.