Undantag och uppehåll

Den som vill ha sin sophämtning mer sällan än ordinarie intervall måste göra en skriftlig ansökan om detta.

Var fjärde vecka

För villor och fritidshus sker sophämtning normalt varannan vecka, men det går att ansöka om förlängt hämtningsintervall till var fjärde vecka.

För att ansöka, fyll i blanketten om sophämtning var fjärde vecka.

Uppehåll

Om en permanentbostad inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst 3 månader kan fastighetsägaren få upphåll i sophämtningen.

Uppehåll i sophämtningen vid fritidshus kan ges om bostaden inte kommer att utnyttjas alls under perioden maj till september.

För ansökan om upphåll i sophämtningen tag kontakt med Alvesta Renhållnings AB.

Befrielse från sophämtning

Befrielse kan beviljas under förutsättning att sökanden kan visa på att inget avfall utom komposterbart eller sorterbart avfall uppkommer. Avfallshanteringen ska ske på ett hygieniskt och miljömässigt godtagbart sätt.

Ansökan om sophämtningsbefrielse sker till SBF Bygg & Miljö.

Samma grund- och miljöavgift

Vid förändring i sophämtningsintervallen och sophämtningsbefrielse är det bara den rörliga delen av taxan som påverkas. Grund- och miljöavgiften är densamma och måste alltid betalas oavsett tömningsfrekvens.