Slamtömning av avloppsbrunnar

Slambrunnen/slamavskiljaren är första anhalten för avloppsvattnet som kommer inifrån bostadshuset. Slambrunnen har till uppgift att avskilja större partiklar från avloppsvattnet, t. ex. toalettpapper.

Bild på trekammarbrunnFör att avloppsanläggningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att slambrunnen töms på slam med jämna mellanrum. Slam från slambrunnar räknas som hushållsavfall och kommunen är skyldig att ta hand om detta.

I Alvesta kommun töms slambrunnarna normalt en gång per år. Detta sker utifrån ett fast schema av Alvesta Renhållnings AB. Behövs tömning oftare måste detta beställas separat hos Alvesta Renhållnings AB.

Viktigt att tänka på för att få slambrunnen tömd:

  • Avståndet mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunnen får inte överstiga 25 meter.
  • Locket på slambrunnen får väga max 70 kg och ska kunna öppnas av en person.
  • Locket får inte vara övertäckt vid tömning och får inte heller ligga djupare än i markplan.

Viktigt efter slamtömning

Efter varje slamtömning bör slamavskiljaren fyllas med vatten igen. Brunnen ska då återfyllas baklänges, det vill säga börja fyll på i tredje/sista kammaren. Det enklaste är att lägga ner en vattenslang i tredje/sista kammaren och låta brunnen fyllas upp till nivån med utloppsröret.

Förlängt tömningsintervall för slam

Förlängt tömningsintervall för slam kan ändras till vartannat år under förutsättning att slamavskiljaren är så stor att den klarar den ökade belastningen.

Ansökan sker till FSP Bygg & Miljö (se ansökningsblankett till höger)

Vid prövningen tas hänsyn till hur mycket fastigheten används samt avloppsanläggningens status och funktion. För att förlängt slamtömningsintervall ska kunna ges måste avloppsanläggningen bedömmas som godkänd, d.v.s. att den bedöms klara de miljökrav som ställs idag.

För mer information kontakta FSP Bygg & Miljö.

Tömning av slutna tankar

Hämtning av avloppsvatten från slutna tankar sker efter behov och budning. För beställning av tömning kontakta Alvesta Renhållnings AB.