Renhållningsordningen

Avfallsplanen och avfallsföreskrifter utgör tillsammans kommunens renhållningsordning. Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning och den ska beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplan

Avfallsplanen är ett att kommunens verktyg för att utveckla avfallshanteringen. Här finns bland annat mål för hur kommunen ska minska mängden avfall och förbättra sorteringen.

Alvesta kommun har en avfallsplan som antogs 2015 och gäller till och med år 2020.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna är ett slags avtal mellan kommunen och invånare vad gäller avfallshantering. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser av avfall, hur hämtning av sopor, slam och latins ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och mycket annat.

Avfallsföreskrifterna för Alvesta kommun antogs 2007 och kommer snart att uppdateras.