Nationell brukarundersökning 2016

En nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgens myndighetsutövning, barn och familj, missbruk vuxen och ekonomiskt bistånd ska genomföras.

Ett 80-tal kommuner i landet kommer att genomföra undersökningen. Målet med den nationella brukarundersökningen är att få fram jämförbara mått på brukarupplevd kvalitet inom individ- och familjeomsorgen. Bland annat kommer enkäten fråga om tillgänglighet, nöjdhet, information och bemötande.

För Alvestas del kommer resultatet även användas för att stämma av nämnden för individ- och familjeomsorgs mål om bland annat hur lätt socialtjänstens information är att förstå och hur stor möjligheten är att påverka vilken typ av hjälp brukaren får.

I Alvesta kommun genomförs undersökningen som enkät under perioden 160919-161028. Enkäten finns tillgänglig på sju olika språk och delas ut i samband med besök hos socialsekreterare.

Resultatet ska presenteras på Alvesta kommuns webbsida under V 48.